نماینده آمریکا: تا زمان نابودی داعش و خروج نیروهای ایرانی در سوریه می مانیم