شرکت زاروبیش‌نفت روسیه به دلیل تحریم‌ها از پروژه‌های ایران خارج می‌شود