تمام تحریم‌های آمریکا تهی است/ دینی که در آن نماز نباشد آن دین ارزش ندارد